Комп’ютерна інженерія

 

В усіх галузях науки, освіти, промислового виробництва і в домашньому побуті відбулися глибокі зміни, пов’язані з розвитком найновіших сучасних технологій. Ера інформації скорочує дистанції, стискує час і розширює доступ до різноманітних областей знань. Не прийняти можливостей, що пропонує інформаційна революція означає повернутися спиною до майбутнього і до життєво важливих потоків інформації, які складають живлячу силу часу.

Із розвитком людства постійно збільшується обсяг інформації, а отже і потреба в опрацюванні, збереженні та передачі інформації. Значне полегшення при передачі інформації прийшло до людства при створенні комп’ютерних мереж. Вони були створені для інтенсифікації обміну інформацією між комп’ютерами.

На даний час існує дуже багато прикладних програм для роботи як із локальними, так і з глобальними мережами. Вони створені таким чином, що простому користувачу дуже просто працювати з мережею, не вникаючи у принципи її функціонування.

При зростанні застосування комп’ютерних мереж у різних галузях людської діяльності виникло питання про їхнє технічне обслуговування.

Технік з обчислювальної техніки готується до роботи в галузях технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, діяльності у сфері інформатизації; виробництва електричного та електронного устаткування; виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; монтажу та ремонту ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації; надання консультацій з питань інформатизації, щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів; тиражування комп’ютерних програм та іншого комп’ютерного забезпечення.

Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем вимагає від випускників спеціальності вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як і існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

Студенти цієї спеціальності вивчають:

 • структуру, принципи роботи комп’ютерів та периферійного обладнання;
 • побудову комп’ютерних мереж;
 • сучасні засоби передачі та обробки інформації;
 • методи ремонту, налагодження та обслуговування комп’ютерних систем;
 • програмування та алгоритмічні мови;
 • основи системного програмування та програмного забезпечення;
 • бази даних;
 • комп’ютерну графіку;
 • технічні та економічні аспекти комп’ютеризації;
 • сучасну стратегію менеджменту та маркетингу.

Кваліфікаційні вимоги до випускників спеціальності:

Технік з обчислювальної техніки повинен знати:

 • основні параметри та статичні характеристики транзисторів, параметри імпульсних сигналів, електронні схеми підсилювачів, імпульсних пристроїв, генераторів імпульсів;
 • принцип роботи основних функціональних вузлів (підсилювачів, генераторів, імпульсних пристроїв і т.п.);
 • основні параметри, характеристики широко розповсюджених комбінаційних та послідовнісних типових елементів;
 • схеми, принцип роботи основних функціональних вузлів (тригерів, регістрів, лічильників, шифраторів …);
 • схеми та принцип роботи цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП), аналого-цифрових перетворювачів (АЦП);
 • принцип роботи контролерів та їх програмування;
 • загальну класифікацію програмного забезпечення;
 • функції і значення системного та прикладного програмного забезпечення;
 • поняття операційної системи та операційної оболонки;
 • основні типи файлових систем, їхні особливості;
 • використання реєстру та службові програми ОС Windows;
 • внутрішні особливості операційних систем;
 • поняття драйвера та принципи їх функціонування, поняття утиліти та їх класифікацію;
 • принцип дії програм – антивірусів, архіваторiв;
 • тестові програми для Windows;
 • принципи роботи у MS Word; PowerPoint; MS Excel; MS ACCESS;
 • характеристику графічних пакетів та напрямки розвитку комп’ютерної графіки, види комп’ютерної графіки, формати графічних файлів;
 • операції роботи із графічними файлами у графічному редакторі CorelDraw;
 • засоби роботи у P-CAD;
 • радіоелектронні прилади та їхнє призначення;
 • вимоги, які пред’являються до електрорадіоапаратури з технічної та електричної надійності;
 • режим роботи ЕОМ;
 • структуру, принципи роботи ПЕОМ ІВМ РС;
 • структуру та особливості сучасних операційних систем;
 • загальні відомості про сервісне програмне забезпечення, його призначення;
 • загальні відомості i основнi поняття операційної системи Windows;
 • правила роботи з дисками, папками та файлами;
 • принципи роботи з локальною мережею та глобальною мережею Internet;
 • правила використання iнформацiйно-пошукових служб та роботи в мережi Internet;
 • фізичні процеси, що відбуваються в електронних пристроях;
 • принцип роботи електронних пристроїв; базових схем мікроелектроніки;
 • нові напрямки мікроелектроніки;
 • закони постійного та змінного струмів;
 • методи аналізу електричних кіл, будову та принцип дії;
 • властивості і сферу застосування вимірювальних приладів;
 • апаратне та програмне забезпечення персонального комп’ютера (ПК);
 • сучасні носії електронної інформації; сучасну друкарську техніку;
 • антивірусні програми; програми-утиліти; програми-перекладачі;
 • сучасні мови та середовища програмування;
 • основні поняття у сфері поліграфії, макетування та верстки;
 • сучасні технології, які застосовуються у сфері видавництва;
 • процеси виникнення економічної інформації, її обробку засобами сучасних інформаційних процесів за інформаційними технологіями;
 • інтерфейс і технологію роботи тих додатків, які потрібні спеціалісту у професійній діяльності: текстового редактора WORD; табличного процесора EXCEL; СУБД ACCESS, Outlook Express; пакету прикладних програм бухгалтерського обліку “1С: Підприємство”; мережі INTERNET;
 • характеристики програм, які використовуються на сучасному рівні для вирішення поставлених задач;
 • класифікацію мереж;
 • еталонну модель взаємодії OSI;
 • топологію та пристрої в локальних та глобальних мережах, види, характеристики та функціонування мережних кабелів, основні технології, які використовуються для побудови мереж, основи протоколів локальних та глобальних мереж;
 • структуру й основні визначення в мережі Internet, основні сервіси в www;
 • основні параметри, характеристики широко розповсюджених т ипових елементів та блоків ЕОМ;
 • схеми, принцип роботи основних функціональних вузлів (процесорів, шини та інших);
 • архітектуру та конфігурації ЕОМ;
 • принцип роботи контролерів вводу-виводу;
 • сутність інформації та її роль у виробничих і суспільних процесах, синтаксичні і семантичні підходи до вимірювання інформації;
 • основні етапи побудови комп’ютерних моделей;
 • сутність понять: знак, символ, алфавіт, мова, носій інформації, канал зв’язку;
 • класифікацію програмного забезпечення;
 • призначення і властивості операційних систем; загальні принципи організації’ файлової системи;
 • основи сучасної методології розробки комп’ютерних інформаційних систем і практичної реалізації її основних елементів із використанням персональних комп’ютерів і типових програмних продуктів;
 • різноманітні периферійні пристрої та їхню класифікацію;
 • принципи пошуку та усунення причин непрацездатності пристроїв;
 • діагностування пристроїв вводу та виводу інформації, діагностування пристроїв збереження даних, аудіосистеми, інтерфейсів вводу-виводу;
 • основні напрямки розвитку периферійних пристроїв.

Технік з обчислювальної техніки повинен уміти:

 • читати електронні схеми;
 • використовувати функціональні та принципові схеми пристроїв аналогової електроніки при ремонтах, здійснювати вибір необхідної елементної бази пристроїв аналогової електроніки;
 • розраховувати основні елементи електронних схем;
 • виконувати монтаж печатних плат;
 • проводити дослідження, випробування та налагодження електронних схем та пристроїв;
 • працювати з з операційними системами Windows та Linux, забезпечувати їхню ефективну роботу;
 • створювати системні та службові файли;
 • використовувати службові програми Windows та інструментальні засоби для пошуку й усунення несправностей;
 • підключати драйвери;
 • працювати з антивірусними програмами, сервісними утилітами, програмами-архіваторами, текстовими, графічними редакторами, програмою показу слайдів, електронною таблицею Excel, СУБД ACCESS;
 • тестувати систему;
 • працювати у програмі P-CAD;
 • формувати ЕРЕ для монтажу;
 • складати монтажні схеми за принциповими;
 • самостійно виконувати монтаж ПК;
 • самостійно готувати комп’ютер до роботи;
 • працювати з навчальними та контролюючими програмами;
 • виконувати пошук iнформацiї в комп’ютерній мережi;
 • користуватися електронною поштою;
 • володіти термінологією і символікою;
 • експериментальним шляхом знаходити характеристики типових електротехнічних пристроїв і їхніх елементів;
 • підключати електротехнічні прилади, апарати і машини в електричні кола;
 • керувати ними і контролювати їхню ефективну і безпечну роботу;
 • працювати в операційній системі Windows;
 • працювати з графічними пакетами CorelDraw та Adobe PhotoShop;
 • сканувати зображення за допомогою програми Adobe FineReader;
 • працювати в настільних видавничих системах Microsoft Publisher та Adobe PageMaker;
 • працювати як кінцевий користувач на персональному комп’ютері (автоматизованому робітничому місці – АРМ, робочій станції і т.д.) в умовах електронного офісу, інтегрованої інформаційної системи, електронної пошти, у локальних і глобальних телекомунікаційних мережах;
 • володіти основами автоматизації вирішення економічних і бухгалтерських задач;
 • удосконалювати технологічні й управлінські процеси на своєму робочому місці з використанням новітніх технічних і програмних засобів;
 • забезпечувати ефективну роботу ПК;
 • на практиці використовувати системні характеристики процесорних модулів та мікросхем пам’яті;
 • приймати самостійні рішення при обранні алгоритмів реалізації функції системи згідно з вимогами експлуатації ПК;
 • самостійно разробляти і створювати системи керування різними процесами і прості обчислювальні системи;
 • володіти основами автоматизації вирішення галузевих задач;
 • використовувати прикладні програми для проведення аналізу виробництва та факторів, котрі впливають на життєдіяльність підприємства, діагностики та усунення неполадок у КМ, адміністрування користувачів та ресурсів мережі, інсталяції мережевого програмного забезпечення, налагодження програмного забезпечення глобальних мереж;
 • визначати найоптимальніший засіб підключення до глобальної мережі;
 • використовувати електронну пошту та телеконференцію для спілкування, служби Internet, www, пошукові сервери;
 • на основи знання архітектури та конфігурації ЕОМ знаходить неполадки в ЕОМ;
 • знати способи налагодження електронних пристроїв;
 • робити налаштування вузлів ЕОМ;
 • кваліфіковано оформлювати замовлення на виконання ремонтних робіт та на забезпечення запасними частинами і матеріалами, необхідними для ремонту;
 • брати участь у розробці календарних графіків перевірок і ремонту технологічного обладнання;
 • складати ділові документи: довідки, акти, протоколи, доповіді та пояснювальні записки, листи, договори, доручення;
 • уміти проводити аналіз браку в процесі роботи та після виконання ремонту;
 • забезпечувати навчання та інструктажі, приймати заліки з питань охорони праці;
 • виконувати основні операції з файлами в середовищі ОС, підключення додаткових зовнішніх пристроїв до ПК з метою розширення технічних можливостей;
 • використовувати пристрої вводу-виводу інформації, телекомунікацій та зовнішньої пам’яті, виконувати креслення їх деталей;
 • виконувати роботу з підготовки технічних носіїв інформації;
 • використовувати в роботі програмні засоби стискання інформації;
 • встановлювати та використовувати антивірусне програмне забезпечення;
 • використовувати обладнання глобальних мереж для передавання (приймання) інформації на відстань;
 • проводити профілактичне обслуговування обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;
 • використовувати засоби безпечного усунення несправностей пристроїв та вузлів;
 • програмувати режими роботи портів та мікропроцесорних систем, аналізувати їх;
 • розраховувати економічну ефективність капітальних вкладень у нову обчислювальну техніку;
 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці.

Типові задачі діяльності техніка з обчислювальної техніки:

 • робота на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням на рівні користувача;
 • обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем;
 • створення та обслуговування комп’ютерних мереж;
 • робота з ресурсами глобальних мереж;
 • обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;
 • вибір електронних засобів збору та обробки інформації;
 • тестова перевірка ЕОМ та периферійних пристроїв;
 • пошук непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків ЕОМ;
 • підготовка до роботи устаткування та периферійних пристроїв.

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах, які займаються: видавничою справою, поліграфічною діяльністю, виробництвом електричного та електронного устаткування, технічним обслуговуванням і ремонтом комп’ютерної техніки, діяльністю у сфері інформатизації, а також інших галузях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за такими класифікаційними угрупованнями:

 • начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
 • керівники підрозділів комп’ютерних послуг;
 • технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • оператори електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
 • монтажники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації)

і може займати первинні посади:

 • майстер з ремонту приладів та апаратури;
 • начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • технік обчислювального (інформаційного) центру;
 • оператор електронно-обчислювальних машин;
 • налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
 • налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
 • регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;
 • електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;
 • електромеханік із засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;
 • монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування;
 • монтажник радіоелектронної апаратури та приладів;
 • слюсар-механік із радіоелектронної апаратури.

Фахівець даної кваліфікації підготовлений до роботи в галузях:

 • технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки;
 • виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • монтажу та ремонту ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • діяльності у сфері інформатизації;
 • консультацій з питань інформатизації, консультаційних послуг щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ним програмного забезпечення.