Маркетинг

Предметна галузь діяльності: виконання робіт, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням та розповсюдженням продукції, робіт або послуг

 

В умовах ринкових відносин, розширення міжнародної торгівлі, необхідності безперервного стимулювання збуту товарів продовольчого та виробничого призначення, загострення боротьби за покупця спеціалістам, що займаються комерційною діяльністю, необхідно орієнтуватися на запити споживача, бути конкурентоспроможними.

Комерційна діяльність – це діяльність, орієнтована на одержання прибутку, яка охоплює систему цілеспрямованих заходів, процедур та видів робіт, що пов’язані із забезпеченням рентабельного функціонування в умовах товарно-грошових відносин.

Комерційна діяльність як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації можливостей і талантів кожного індивіда.

Успіх у бізнесі залежить від багатьох чинників, проте однією з неодмінних умов досягнення високої результативності практично в будь-якій комерційній діяльності є отримання необхідних знань, уявлень про її форми, принципи та сфери. Тобто бізнесу потрібно вчитися.

Молодший спеціаліст із комерційної діяльності обов’язково повинен володіти комп’ютерною та організаційною технікою, знати програми Microsoft Office, пакети прикладних програм “1C Бухгалтерія”, “Парус”, “Галактика”, “Forex” та інші, мати навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення, нести відповідальність за їх здійснення.

Молодший спеціаліст із комерційна діяльності, підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності:

 1. Оптова торгівля і посередництво у торгівлі:
 • посередництво в оптовій торгівлі.
 1. Фінансова діяльність:
 • фінансове посередництво;
 • фінансовий лізинг;
 • управління портфелями цінних паперів.
 1. Дослідження та розробки:
 • дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (економіка, організація і управління).
 1. Послуги, надані переважно юридичним особам:
 • дослідження ринку та вивчення суспільної думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, а також статистичний аналіз результатів);
 • реклама (планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами, дослідження ринку та інші).
 1. Державне управління:
 • допоміжна діяльність у сфері державного управління (керівництво, функціонування та забезпечення усіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель та постачання).

Посади, які можуть займати молодші спеціалісти з комерційної діяльності:

 • керівник: виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі; виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; підрозділів маркетингу; виробничих підрозділів у складському господарстві; підрозділів матеріально-технічного постачання; малих підприємств без апарату управління в оптовій і роздрібній торгівлі; малих підприємств без апарату управління у комерційному обслуговуванні;
 • керуючий магазином;
 • керуючий агентством (торговельним, рекламним та іншим);
 • директор (керівник) малої торговельної (рекламної, комерційної тощо) фірми;
 • керівник малого (складського) підприємства;
 • комерсант;
 • завідувач складу;
 • завідувач контейнерного майданчика;
 • агент із торгівлі майном, із комерційних послуг та торговельний брокер;
 • комівояжер;
 • торговельний представник;
 • брокер (посередник) із купівлі – продажу товарів;
 • службовець на складі;
 • заготівельник продукції і сировини;
 • товарознавець;
 • представник з реклами;
 • ревізор комерційний;
 • експедитор;
 • комірник.

Відповідно до цих посад випускник спеціальності «Комерційна діяльність» повинен бути здатний до виконання планової, організаційної, контрольної, аналітичної, обліково-статистичної, інформаційної функцій.

Будь-яке виробниче чи торговельне підприємство потребує раціонального матеріально-технічного забезпечення, а також успішного розповсюдження своєї продукції, робіт або послуг серед потенційних клієнтів. І тому молодший спеціаліст з комерційної діяльності – це той фахівець, який зможе забезпечити виконання таких функцій.

Молодший спеціаліст із комерційної діяльності на первинних посадах самостійно виконує здебільшого стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, накопичує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Молодший спеціаліст із комерційної діяльності здійснює розроблення тактичних та оперативних планів комерційної діяльності (планує потреби підприємства в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах; обсяг випуску і збуту продукції, її асортимент та ціну, рекламну діяльність), розраховує потреби підприємства в матеріальних ресурсах (обґрунтовує обсяги та показники діяльності підприємства; напрями та засоби розширення ринків збуту); готує комерційні угоди на виробництво і постачання; аналізує резерви виробництва. Сучасний фахівець з комерційної діяльності повинен уміти здійснювати економічний аналіз господарської та фінансової діяльності підприємства і знаходити найбільш оптимальні шляхи організації досягнення цілей підприємства. Професійна компетентність, прагнення до самовдосконалення, усвідомлення особистої відповідальності за результати роботи підприємства є характерними рисами сучасного спеціаліста з комерційної діяльності.

Професія комерційного менеджера Вам підійде, якщо Ви:

 • легко сходитеся з людьми,
 • любите знаходитися в центрі подій,
 • красномовні,
 • умієте наполягати на своєму,
 • дружите з цифрами,
 • маєте здібність до аналітичного мислення,
 • ініціативні,
 • стресостійкі,
 • можете самостійно приймати ефективні рішення.

Отримання освіти у сфері комерційної діяльності дасть змогу людині стати більш комунікабельною, відкритою, наполегливою та досягти своєї мети в бізнесі.