Менеджмент

Виробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства і безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних сил і поглиблення виробничих відносин. На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. У народному господарстві відбувається безупинне удосконалювання чинних організаційних структур управління і пошук нових, більш раціональних форм організації управління. Пізнання закономірностей і теоретичне пояснення цих процесів мають велике значення для підвищення ефективності промислового виробництва.

Організаційна структура управління – це форма поділу праці, що закріплює певні функції управління за відповідними структурними підрозділами апарату управління.

Менеджмент – термін, що сьогодні тісно увійшов до нашого словникового запасу і є складовою процесу управління, яка забезпечує координацію дій персоналу підприємства (організації) на всіх його рівнях з раціонального використання ним наявних ресурсів із застосуванням наукового підходу, психологічних та етичних норм керівництва.

Отже, менеджмент – це система управління, що містить сукупність принципів, методів, засобів і форм, розроблених і застосованих з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення попиту, це процес активного впливу керівника на організацію з метою найбільш вигідного пристосування її умов до мінливого соціально-економічного середовища.

Основне в управлінні – ставити перед собою цілі, які б відповідали інтересам підприємства. Значення менеджменту полягає у тому, що він об’єднує капітал та співробітників фірми (організації, підприємства, установи).

Молодший спеціаліст (фахівець з виробничого менеджменту) готується для цілеспрямованої організаційно-управлінської діяльності в підрозділах та на підприємствах виробничого та невиробничого напрямку всіх форм власності.

Молодший спеціаліст зі спеціальності здійснює оперативне управління первинним виробничим підрозділом (бригада, зміна, дільниця) і повинен бути готовим до первинних видів діяльності, які виділяються у відповідності до їх призначення і місця в системі управління (планування, організація, аналіз і контроль, маркетинг, мотивація). На первинних посадах низового управлінського персоналу фахівець з організації виробництва вирішує конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих і соціально-побутових задач.

 

Випускник спеціальності здатен займати такі посади:

 • керівник малого підприємства;
 • менеджер;
 • фахівець у галузі управління;
 • помічник керівника виробничого підрозділу;
 • помічник керівника основного підрозділу;
 • помічник керівника малого підприємства без апарату управління;
 • інспектор з контролю за виконанням доручень;
 • диспетчер виробництва;
 • майстер виробничої дільниці;
 • технік з підготовки виробництва;
 • технік з праці;
 • референт з основної діяльності;
 • організатор з персоналу;
 • інспектор з кадрів;
 • агент із зайнятості і трудових контрактів;
 • диспетчер із випуску готової продукції;
 • агент із постачання;
 • секретар адміністративних органів.

 

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку; вміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та коректувати зроблене, мати високі моральні якості; сприяти підвищенню продуктивності праці, додержуватись режиму заощадження, виконувати правила охорони навколишнього середовища.

Зміст діяльності фахівця:

 • розробка напрямків розвитку підприємства та нормативів оперативно-календарного планування виробництва;
 • розробка потреби в матеріалах та сировині, трудових ресурсах;
 • розробка річних та оперативних планів виробничо-фінансової діяльності підприємства;
 • організація колективної праці на підприємстві;
 • оперативне регулювання виробничої діяльності підприємства;
 • організація збутової діяльності;
 • організація роботи з кадрами;
 • оперативний контроль процесу виробництва;
 • контроль забезпечення виробництва необхідними виробами, транспортом;
 • робота на комп’ютерній техніці.

Організація виробництва – це:

 • розробка напрямків перспективного розвитку підприємства (підрозділу);
 • розробка нормативів оперативно-календарного планування виробництва;
 • розробка річних та оперативних планів виробничо-фінансової діяльності підрозділу (підприємства);
 • участь у розробці бізнес-плану;
 • розробка заходів щодо запровадження новітніх технологій та поновлення засобів виробництва.

Кваліфікація менеджера дозволяє:

 • проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
 • брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
 • приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;
 • використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Під час навчання молодий спеціаліст отримує знання з різних галузей знань, в тому числі суспільних, гуманітарних, природничих, правових, навички роботи на комп’ютерній техніці та з діловими паперами.

В основу підготовки фахівців покладено:

 • систему стандартів середньої освіти;
 • повну комп’ютеризацію навчального процесу;
 • глибоке вивчення студентами іноземних мов;
 • залучення до навчального процесу висококваліфікованих викладацьких кадрів;
 • застосування прогресивних вітчизняних технологій навчання;
 • створення необхідних умов для майбутнього працевлаштування.

Здобувши спеціальність менеджера, фахівці можуть правильно зорієнтуватись у сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.