Журналістика

Спеціалізація «Видавнича справа та редагування»  

Компетенції випускників та система вмінь, що їх відображає:

Компетенція щодо вирішення проблем та задач соціальної діяльності, інструментальних та загальнонаукових задач Зміст уміння
Компетенції соціально-особистісні
Підтримка необхідного для професійної діяльності інтелектуального рівня Вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоаналізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь у дискусіях та виборі оптимальних рішень
Підвищувати інтелектуальний рівень особистості, колективу, опираючись на знання закономірностей розвитку суспільства, тенденцій світової та вітчизняної науки, культури, освіти через професійну діяльність
Володіння креативним мисленням Спираючись на особистий інтелектуальний рівень, з урахуванням психологічних аспектів текстотворення і текстосприйняття, реалізовувати видавничі проекти з предмету діяльності
Володіння системним мисленням На основі умінь та навичок самоосвіти та самоаналізу вміти систематизувати інформацію з метою підвищення ефективності праці на основі системного та методологічного підходів до предметної діяльності
Вміння передбачати кінцевий результат та наполегливо досягати мети Виховувати наполегливість у досягненні високих результатів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень кожного учасника творчого процесу, враховуючи тенденції соціального та економічного розвитку держави
Знання критеріїв оцінки якості результатів діяльності Уміти взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні інтереси
Виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості результатів у професійній діяльності
Володіння властивостями комунікабельності й адаптивності Використовуючи знання державної та іноземної мов, уміти здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства
Уміти здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на знання основ професійної діяльності, з урахуванням національних особливостей країни
Володіння толерантним ставленням до думок, поглядів на різні аспекти та характеристику діяльності або (та) об’єкти предметної діяльності Спираючись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь у дискусіях та виборі оптимальних рішень
Розуміння необхідності бути критичним та самокритичним Спираючись на певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якостей, поважати інші погляди щодо проблемних питань професійної діяльності та загальнолюдських цінностей, вміти самокритично оцінювати свою поведінку та результати праці
Розуміння сутності загальнолюдських проблем з питань збереження природних ресурсів та питань екології Спираючись на знання основних принципів збереження чистоти довкілля, створення умов для забезпечення життєдіяльності у різних природних ландшафтах, вміти передбачати вірогідність виникнення небезпечних ситуацій у навколишньому середовищі
Уміти забезпечувати професійну безпеку та безпеку життєдіяльності у звичайних умовах та надзвичайних ситуаціях, спираючись на знання з ідентифікації шкідливих та небезпечних факторів діяльності людини та технічних систем у природному середовищі
Розуміння та сприйняття етичних норм ділового спілкування Використовуючи знання ділового етикету, ділової мови та норм усного та писемного спілкування, вміти логічно і послідовно доводити інформацію під час професійної та соціально-побутової комунікації
Уміти взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні інтереси
Володіти психологічними та естетичними аспектами спілкування із замовником об’єкту предмета діяльності
Розуміння необхідності дотримання норм здорового способу життя Аналізуючи особистий рівень працездатності, підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та удосконалювати фізичну підготовку і загартування
Загальнонаукові компетенції
Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей Оцінювати події та діяльність у всіх аспектах соціального процесу в державі з позицій загальнолюдських цінностей з метою забезпечення комфортної ділової атмосфери та досягнення високих результатів праці
Спираючись на філософські погляди, релігійні традиції, психологічні аспекти та педагогічні складові професійної роботи, забезпечувати творчу атмосферу для досягнення високих результатів праці
Базові знання вітчизняної економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності Використовуючи отримані знання матеріалу загальносвітової історії та історії України, виявляти причинно-наслідкові зв’язки в історичних подіях минулого і сучасного з метою формування особистої мотивації професійної діяльності
Спираючись на знання конституційного права, використовуючи знання політичного устрою та правового стану України, вміти відстоювати свою життєву позицію та громадські права
Використовуючи знання з економічного та політичного розвитку держави, з основ правознавства, формувати особисті погляди та конструктивно-критичні підходи до реальностей сьогодення та формування особистої мотивації у професійній діяльності
Базові знання фундаментальних розділів з основ видавничої справи, загального і спеціального редагування в обсязі, необхідному для використання в обраній професії Забезпечувати виконання нормативних вимог до результатів професійної діяльності та ефективне використання об’єктів предметної діяльності, спираючись на базові знання фундаментальних розділів видавничої справи та редагування
Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички роботи і використання програмних засобів у комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Internet-ресурси Використовуючи отримані знання та вміння, аналізуючи можливості інформаційних систем, сучасних інформаційних технологій, використовувати комп’ютерні програми у процесі збагачення інтелектуального рівня особистості
Базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін Спираючись на базові знання з фундаментальних наук, які забезпечують можливість освоєння змістовних модулів професійних дисциплін, ефективно засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань загально професійних дисциплін
Базові знання з державної мови і редакторської майстерності для подальшого освоєння загально- та спеціальнопрофесійних дисциплін Спираючись на норми сучасної української літературної мови та навички з основ редагування і журналістських дисциплін, ефективно засвоювати матеріал та виконувати певну сукупність завдань загально професійних дисциплін
Базові знання з економіки та організації діяльності, управління виробничим процесом і вміння їх використовувати у професійній та соціальній діяльності На основі аналізу досвіду інших країн світу з питань демократизації політичного та економічного життя і впливу цього процесу на поліпшення життєвого та культурного рівня суспільства, вміти прогнозувати напрямки і шляхи подальшого розвитку видавничо-поліграфічної галузі зокрема та економічної системи країни загалом
Використовуючи отримані знання, розвивати економічне мислення, вміти передбачати кінцеві результати професійної діяльності при виконанні своїх виробничих обов’язків
Використовуючи отримані знання, розвивати навички з організації професійної діяльності та управління виробничим процесом з метою отримання найкращих кінцевих результатів
Інструментальні компетенції
Володіння писемною й усною комунікацією рідною мовою Використовуючи знання державної та іноземної мов, вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, накопичувати знання та формувати навички з різних аспектів професійної діяльності
Використовуючи знання державної мови, вміти здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, уміти логічно і послідовно доводити інформацію під час професійного та соціально-побутового спілкування
Володіння іншою мовою (мовами) Використовуючи знання іноземної мови (іноземних мов), мати навички збору інформації, вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, вміти накопичувати знання та навички з різних аспектів професійної діяльності
Навички роботи з комп’ютером, використання Інтернет-ресурсів Мати навички збору інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології, вміти збагачувати свій інтелектуальний та професійний рівень, накопичуючи обсяг можливих комунікативних зв’язків із різних аспектів професійної діяльності
Навички збирання та аналізу інформації Збагачувати особистий інтелектуальний та професійний рівень, вміти аналізувати результати різних аспектів професійної діяльності з метою забезпечення конкурентоспроможності відповідних фахових послуг
Навички управління інформацією

Вміти використовувати отриману інформацію та результати її аналітичної обробки для набуття фахових знань і навичок з певних складових професійної діяльності